Aktywni Społecznie ASy

Aktywni Społecznie ASy

STATUT Stowarzyszenia AKTYWNI SPOŁECZNIE ASy

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie AKTYWNI SPOŁECZNIE, jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem, zwanym dalej Stowarzyszeniem, działającym na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989
Nr 20 poz. 104  z późn. zm.),

2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.),

3. postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

3. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: ASy.

§ 3

1. Stowarzyszenie może przystępować jako członek do związków stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych krajowych i zagranicznych o podobnym celu działania.

2. Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje (fundacje, spółki, itd.).

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział II

Cele, sposoby i zakres realizacji działania Stowarzyszenia

§ 4

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej.

2. Działanie wspierające rozwój demokracji, ochrony wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich oraz samorządności wspólnot
i społeczności lokalnych.

3. Promowanie i wspieranie postaw obywatelskich, opartych na aktywności społecznej, angażowaniu, odpowiedzialności i działalności dla dobra wspólnego.

4. Wspieranie rozwoju samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych oraz grup defaworyzowanych, dyskryminowanych i wykluczonych.

5. Promowanie i działanie na rzecz rozwoju edukacji obywatelskiej
i politycznej, poprawy jakości kształcenia, nastawione na rozwój współpracy między sektorami oraz działania na rzecz rozwoju lokalnego opartego na zasadach demokracji i zrównoważonego rozwoju.

6. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

7. Działalności charytatywnej.

8. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

9. Wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej.

10. Działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

11. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

12. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

13. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

14. Wspieranie działań na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty  i wychowania.

15. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży.

16. Wspieranie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego.

17. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

18. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz turystyki i krajoznawstwa.

19. Porządku i bezpieczeństwa publicznego.

20. Promocji i organizacji wolontariatu.

21. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

22. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

23. Rewitalizacji.

24. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3.  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie działań, projektów, programów, akcji oraz kampanii informacyjnych i edukacyjnych zgodnych z celami Stowarzyszenia.

2. Prowadzenie rzecznictwa interesów oraz prowadzenie spotkań, szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów na rzecz mieszkańców, zgodnych z celami Stowarzyszenia.

3. Prowadzenie i promowanie rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości i rozwoju debaty publicznej w dziedzinie problematyki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa obywatelskiego.

4. Tworzenie przestrzeni dla współpracy, wzajemnego wspierania się oraz wymiany doświadczeń, poglądów, wzajemnego uczenia się i inspirowania
w obszarach zgodnych z celami Stowarzyszenia.

5. Współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi z kraju i z zagranicy.

6. Pozyskiwanie funduszy na cele statutowe.

7. Organizację, tworzenie i wydawanie publikacji, gazet, książek, materiałów audiowizualnych oraz prowadzenie stron, portali internetowych, profili społecznościowych.

§ 6

Stowarzyszenia może realizować swoje cele poprzez działalność odpłatną
i nieodpłatną w zakresie pożytku publicznego.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 7

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających, honorowych.

§ 8

Członkiem zwyczajnym może być:

1. Osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski;

2. Cudzoziemiec mający stały pobyt w Polsce.

§ 9

1. Członkiem wspierającym jest osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia i akceptująca jego statut.

2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

3. Członek wspierający to osoba, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową, techniczno-organizacyjną lub inną formę.

§ 10

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona
w rozwoju działalności Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje i może cofnąć Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia za porozumieniem z kandydatem za zgodą co       najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 11

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji, potwierdzonej dwoma podpisami innych członków, rekomendujących kandydata na nowego członka (nie dotyczy członków założycieli).

2. Zarząd uprawniony jest również do podejmowania uchwał w sprawie    skreślania z listy członków zwyczajnych i członków wspierających.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem           stanowiącym.
2. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów     Stowarzyszenia.
3. Korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
4. Udziału w zebraniach, spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez             Stowarzyszenie.
5. Zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności    Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2. Podejmowania decyzji w sprawach Stowarzyszenia zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
4. Regularnego płacenia składek członkowskich.
5. Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 14

1. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w Walnym            Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym oraz posiadają prawa, o których mowa w § 12 pkt 3, 4 oraz 5.

2. Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek przestrzegania      obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością   Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów        Stowarzyszenia.

§ 15

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej Zarządowi           Stowarzyszenia,
b) śmierci członka Stowarzyszenia,
c) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
d) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
e) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego, prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,
f) naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa,        postanowień Statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia,
g) uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w pracach          Stowarzyszenia,
h) braku zapłaty składek członkowskich przez co najmniej 12 miesięcy,
i) niewywiązania się z innych zobowiązań członka wobec Stowarzyszenia.
2. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd stwierdza w uchwale.

3. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia stwierdzającej utratę          członkostwa w Stowarzyszeniu członkowi, którego uchwała dotyczy przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 16

Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd. 
3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa          cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu, bezwzględną           większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków      uprawnionych do głosowania.

2. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają w wyniku głosowania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.
3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

5. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok – sprawozdawcze i raz na 4 lata sprawozdawczo – wyborcze, przez Zarząd Stowarzyszenia, a w przypadku konieczności wyboru nowych władz najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wygaśnięcia mandatów władz Stowarzyszenia. Datę i miejsce terminu obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną, telefoniczną lub inną przyjętą jako skuteczną przez Członków.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwoływane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 50% liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

19

1. Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.
3. W okresach pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków Zarząd      może inicjować głosowanie korespondencyjne w sprawach wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Głosowanie korespondencyjne jest ważne, jeżeli głos oddała co najmniej połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Głosowanie korespondencyjne nie może dotyczyć rozwiązania Stowarzyszenia i wyboru jego władz.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Podejmowanie uchwał dotyczących zadań i kierunków działalności       Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia i jego członków.
3. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Nadanie i pozbawienie godności członka honorowego.
7. Uchwalanie zmian w statucie.
8. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich.
10. Decydowanie o powołaniu organizacji, o których mowa w § 3 ust. 2.
11. Powoływanie pełnomocnika do podpisywania umów z członkami         Zarządu.

§ 21

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z co najmniej trzech osób. W skład zarządu obligatoryjnie wchodzi Prezes Zarządu, a także Wiceprezes lub Wiceprezesi Zarządu lub Członkowie Zarządu.

2. Skład osobowy Zarządu, w liczbie nie więcej niż 5 osób, wybiera Walne Zebranie Członków w wyborach bezpośrednich.

3. Zarządowi przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba członków Zarządu pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/2 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

4. Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje społecznie może przysługiwać:

a) dieta;

b) zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem statutowych obowiązków.

5. W umowach między Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej lub wskazany w uchwale tego organu pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków. Pełnomocnik jest powoływany
w głosowaniu jawnym  zwykłą większością głosów.

6. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca Członkiem Zarządu.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

2. Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia.

3. Realizacja celów Stowarzyszenia.

4. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

5. Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Członków.

6. Sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia.

7. Sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

8. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

9. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

10. Organizacja i prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

11. Przyjmowanie i wykluczanie członków.

12. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

§ 24

1. Zarząd wydaje decyzje w formie uchwał.

3. Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.

4. Zarząd, do wykonywania zastrzeżonych dla siebie czynności może upoważniać inne osoby. Upoważnienie wymaga formy pisemnej.

5. Zarząd jest odpowiedzialny za całokształt działalności Stowarzyszenia
i działa w jego imieniu w kontaktach z innymi organizacjami.

§ 25

1. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest Prezes lub osoba upoważniona przez Prezesa, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i złożenie podpisów przez dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

3. Zarząd w regulaminie swojego działania może upoważnić Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu do podejmowania zobowiązań majątkowych jednoosobowo w granicach określonego limitu ustalonego przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. Szczególnej kontroli podlegają: prawidłowość, celowość, rzetelność
w gospodarowaniu majątkiem Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz w roku.

3. Posiedzenia Komisji może zwoływać każdy z członków Komisji.

4. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez jednego z członków; Protokół podpisują Przewodniczący i protokolant. 

5. Decyzje zapadają w formie uchwały podjętej większością głosów obecnych członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 27

1. Członkami Komisji Rewizyjnej są co najmniej dwie osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie Członków spośród członków zwyczajnych.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani nie mogą pozostawać z nimi w związku małżeńskim lub wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności statutowej
i finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności oraz zgodności
z przepisami prawa.

2. Wydawanie wniosków i zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień, ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia oraz żądanie wyjaśnień w sprawach wątpliwych.

3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności i wyników przeprowadzonych kontroli, stawiając wniosek
o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi i jego członkom.

4. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków lub posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia działań Zarządu nie zgodnych z prawem, statutem lub interesem Stowarzyszenie.

5. Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 29

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości oraz ruchomości.

2. Na majątek Stowarzyszenia składają się w szczególności:

1) wpływy z tytułu składek członkowskich;

2) wpływy z darowizn, spadków, zapisów, nawiązek;

3) wpływy z działalności odpłatnej lub gospodarczej Stowarzyszenia;

4) dotacje i subwencje przekazywane Stowarzyszeniu;

5) odsetki bankowe i lokaty terminowe;

7) i inne zgodne z przepisami prawa polskiego.

§ 30

1. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie Członków  Stowarzyszenia, określając jednocześnie termin, do którego składka powinna być uiszczona, tryb jej wniesienia i formę przekazania informacji członkom.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 31

1. W sprawie dysponowania majątkiem Stowarzyszenia zakazuje się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywania jego majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 32

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia lub zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy przedstawicieli członków zwyczajnych.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa jednocześnie sposób jego likwidacji oraz cele na jakie przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.

§ 33

Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia.