Aktywni Społecznie ASy

Aktywni Społecznie ASy

Radny Marcin Stempniak

Wiek: rocznik 1981
Miejsce zamieszkania: Czerwionka-Leszczyny (dzielnica Leszczyny)
Wykształcenie: wyższe (pedagog pracy i doradca zawodowy)
Zawód wykonywany: specjalista ds. funduszy unijnych
Rodzina: żonaty, dwie córki

Członek komisji Rady Miejskiej:

 • Komisja Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego
 • Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami
 • Komisja Oświaty

Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami działającymi w organizacjach pozarządowych, administracji i sektorze prywatnym nauczyło go czerpać z różnorodności przy wypracowywaniu najlepszych rozwiązań dla zaspokajania potrzeb mieszkańców. Działalność na rzecz społeczności lokalnych oraz osób defaworyzowanych, z niepełnosprawnościami, seniorów, młodzieży, czy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym we współpracy z lokalnymi liderami, samorządowcami i przedsiębiorcami, przyczyniła się do rozwoju jego aktywności społeczno – zawodowej na rzecz dobra wspólnego.

DOŚWIADCZENIE

07.2011 – nadal        URZĄD  MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Główny specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego + kierownik w Departamencie Rozwoju i Transformacji Regionu

Zakres obowiązków:

– inicjowanie, programowanie i realizacja projektów w imieniu Województwa  Śląskiego,

– udział w zespołach, komisjach i gremiach eksperckich, powoływanych przez Zarząd/Marszałka Województwa Śląskiego,

– koordynacja i zarządzanie projektami, realizowanymi przez Departament EFS/RT urzędu marszałkowskiego,

– udział w opracowywaniu projektów wniosków o dofinansowanie, inicjatyw regionalnych, wizyt studyjnych, w ramach programów krajowych i międzynarodowych,

– ocena wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy z UE, PO KL 2007-2013 i RPO WŚL 2014-2020 oraz wsparcie merytoryczne Beneficjentów,

– koordynacja projektu regionalnego „Śląskie sprawniej-wsparcie osób z niepełnosprawnosciami w aktywizacji zawodowej” w ramach Działania 7.4 PO KL,

– koordynacja krajowa międzynarodowego projektu w ramach Programu Interreg Europa Środkowa (12 partnerów z 6 krajów z UE),

koordynacja projektu w ramach PO WER 2014-2020 w partnerstwie z 4 regionami oraz organizacją pozarządową z Niemiec,

– koordynacja projektu w ramach funduszy EOG z partnerem z Islandii;

– współtworzenie dokumentów regionalnych i strategicznych w ramach działalności samorządu województwa oraz regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz 2021-2027.

10.2009 – 06.2011          POWIATOWY URZĄD PRACY W RYBNIKU

Specjalista ds. programów oraz koordynator projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • przygotowywanie, realizacja, zarządzanie oraz rozliczanie projektów ze środków unijnych,
 • opracowywanie i realizacja programów współfinansowanych ze środków budżetu państwa z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy.

2019 – nadal          STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPOŁECZNIE ASY

 • współzałożyciel i Prezes Zarządu stowarzyszenia ASy;
 • koordynacja zleconego przez gminę zadania publicznego – prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach,
 • współtwórca medium lokalnego – portalu obywatelskiego LOKALSI.net obejmującego obszar subregionu zachodniego województwa śląskiego; 

2009 – 2019           FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY „RAMŻA”

Członek Zarządu Fundacji; Koordynator projektów społecznych                            

 • opracowywanie, realizacja oraz zarządzanie i kierowanie projektami ze środków m.in. UE, MPiPS, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
 • kierowanie programem grantowym „Działaj Lokalnie”, skierowanym dla NGO/społeczności lokalnych (ponad 110 dotacji na inicjatywy),
 • koordynowanie programów/projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych dla młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, itp.

2012 – 2019           FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SUBREGIONU ZACHODNIEGO – federacja organizacji                                   

Członek Zarządu Stowarzyszenia/Wiceprzewodniczący federacji; Kierownik projektu w ramach EFS dla 8 jednostek samorządowych

 • realizacja projektów dla mieszkańców subregionu zachodniego województwa śląskiego,
 • działania w zakresie sieciowania organizacji pozarządowych,
 • rzecznictwo i realizacja działań w zakresie współpracy JST i NGO.

2011–2017          POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RYBNIKU          

Członek składu orzekającego – specjalista: doradca zawodowy

 • dokonywanie oceny zdolności, przeciwwskazań i zaleceń do pracy osób z niepełnosprawnościami,
 • sporządzanie oceny zawodowej, celem wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (wydanych ponad 1000 orzeczeń).

2008 – 2009         RYBNICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA                                                               pracownik Działu Członkowsko-Mieszkaniowego oraz pełnomocnik Zarządu spółdzielni

2008 – 2009            POWIATOWA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  w CZERWIONCE-LESZCZYNACH

młodszy wychowawca

2007 – 2008        PROVIDENT POLSKA S. A.

Kierownik ds. Rozwoju (zarządzanie i nadzór nad zespołem kilkunastu przedstawicieli firmy)

2005 – 2007        TOWARZYSTWO POMOCY IN. ŚW. BRATA ALBERTA w Przegędzy

Koordynator w projekcie ze środków UE (IW EQUAL 2004-2006)

 • komplementarne prowadzenie biura – Punkt Aktywizacji Bezrobotnych (placówka wsparcia),
 • rekrutacja i selekcja pracowników oraz uczestników do projektu,
 • organizacja szkoleń i kursów zawodowych,
 • promowanie i upowszechnianie projektu (kontakt z mediami),
 • prowadzenie warsztatów grupowych, motywacyjno-edukacyjnych,
 • aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych (poradnictwo i konsultacje indywidualne).

2006 – 2007        SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN oraz DOM DLA SAMOTNEJ MATKI I DZIECKA – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

opiekun – wychowawca

 • prowadzenie sekretariatu schroniska (bieżąca działalność, sprawozdawczość, korespondencja, itp.),
 • organizacja cyklu akcji – zbiórki żywności, koordynowanej przez Śląski Bank Żywności,
 • poradnictwo indywidualne oraz warsztaty grupowe dla podopiecznych placówki,
 • opracowywanie i realizacji projektów, m.in. z Ministerstwa Polityki Społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DODATKOWE KOMPETENCJE, UPRAWNIENIA, FUNKCJE:

 • Radny Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach (kadencja: 2018 – 2024);
 • Współzałożyciel i Prezes stowarzyszenia Aktywni Społecznie ASy (2019 – nadal);
 • Przewodniczący Rady Dzielnicy – Leszczyny Osiedle (2016-2019);
 • Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego (2016 – 2019);
 • Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czerwionce-Leszczynach (2015-2017);
 • Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Rybnickiego (2012-2014);
 • Ekspert oceniający projekty – ocena kilkuset projektów dofinansowanych ze środków unijnych (programy: POKL 2007-2013, PO WER i RPO 2014-2020) dla: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, województw śląskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego oraz kilkadziesiąt wniosków w ramach FIO (MPiPS), jak również kilkanaście wniosków z  budżetu  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny;
 • Animator subregionalny i specjalista ds. promocji wojewódzkiego programu dla organizacji pozarządowych: FIO – Śląskie Lokalnie 2014-2016 (organizacja szkoleń, warsztatów, doradztwa, itp.);
 • Laureat regionalnego przedsięwzięcia pn. „Śląskie. Tu działamy” w ramach akcji „Lokalni Bohaterowie inspirują” – wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego;
 • Zdobywca tytułu „Osobowość Roku 2017” powiatu rybnickiego w kategorii – Działalność społeczna i charytatywna;
 • Wielokrotny członek komisji w konkursach „Gmina przyjazna rodzinie” i „Przyjaciel Rodziny”, organizowanych przez samorząd województwa śląskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej;
 • Koordynator lokalny ogólnopolskiego programu DZIAŁAJ LOKALNIE w latach 2010-2019 (ponad 500tyś zł przyznanych grantów dla NGO w powiatach rybnickim i wodzisławskim);
 •  Pomysłodawca i współrealizator 4 edycji  LESZCZYNIADY – gminnego dnia sportu w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny;
 • Współautor i organizator 3 edycji Gminnego Zjazdu Seniora- święta seniorów w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny;
 • Pomysłodawca i współorganizator 4 edycji siatkarskiego turnieju samorządowców z obszaru subregionu zachodniego województwa śląskiego;
 • Pomysłodawca i współzałożyciel dwóch gminnych kół wolontariatu;
 • Uczestnik/absolwent programu „Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”, realizowanego przez Stowarzyszenie SZKOŁA LIDERÓW z Warszawy;
 • Pomysłodawca i koordynator kilkudziesięciu projektów społecznych, w tym dofinansowanych ze środków UE i budżetu państwa oraz budżetu województwa;
 • Doradca i szkoleniowiec dla przedstawicieli JST i NGO, m.in. z zakresu współpracy międzysektorowej (organizacja seminariów/warsztatów/debat, itp.);
 • Członek Zespołu interdyscyplinarnego ds. niepełnosprawności, powołanego przez Marszałka Województwa Śląskiego (2014-2018);
 • Członek zespołu ds. niepełnosprawności (2013-2014), powołanego przez Zarząd Województwa Śląskiego do opracowania aktualizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020”;
 • Członek zespołu zadaniowego (2010r), powołanego przez Prezydenta Miasta Rybnika do opracowania: „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dla Miasta Rybnika na lata 2011-2015”;
 • Sądowy kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach (2009/2010);
 • Uczestnik kilkunastu wizyt studyjnych, w tym międzynarodowych w Niemczech, Austrii, Włoszech, Chorwacji i USA;
 • Autor kilkudziesięciu artykułów i felietonów w ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych mediach;
 • Wieloletnie doświadczenie we współpracy z NGO i mieszkańcami oraz samorządami przy realizacji kilkudziesięciu inicjatyw społecznych, w tym m.in. prowadzenie spotkań, warsztatów, szkoleń; uczestnictwo w kilkudziesięciu  regionalnych oraz lokalnych konferencjach, seminariach (również w roli prelegenta, panelisty, eksperta) w obszarze partycypacji, rewitalizacji, polityk spójności oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym i pozarządowym; organizacja pikników/festynów/itp. dla społeczności lokalnych.

WAŻNIEJSZE INICJATYWY/PROJEKTY

2022    Koordynator międzynarodowego projektu „Śląskie. Dla Zawodowców” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 w partnerstwie z podmiotem z Islandii (projekt na rzecz poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w regionie);

2021-2023    Pomysłodawca i koordynator projektu dot. przywództwa „Powiatowa Szkoła Lokalnych Liderów” w ramach programu Aktywni Obywatele –Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG;

2019-2022     Koordynator regionalnego międzynarodowego projektu “IN SITU – Intergenerational Social Innovation Support Scheme” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, dotyczącego innowacji społecznych na obszarze województwa śląskiego;

2019      Autor projektu samorządu województwa śląskiego w partnerstwie z 3 podmiotami niepublicznymi (KSSE, RIG, Izba Rzemieślnicza) w ramach 11.1.4 RPO WSL 2014-2020 Śląskie. Zawodowcy  (wartość ok. 18 mln zł), skierowanym na wsparcie uczniów i nauczycieli szkół o profilu zawodowym oraz przedsiębiorców z regionu;

2018      Uczestnik dziesięciodniowego projektu Szkoły Liderów dla 10 liderów z Polski – wizyta studyjna w USA (Waszyngton, Denver, Burlington), sponsorowany przez Departament Stanu, we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.  Inicjatywa pn. Budowanie dialogu i rozwiązywanie konfliktów w społecznościach lokalnych dotyczyła wyzwań i technik zarządzania na szczeblu lokalnym.

2016-2018      Ekspert ds. partycypacyjno-animacyjnych dla miasta Rybnika w projekcie Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji.  W ramach  zlecenia, m.in. świadczenie usług doradczych, przygotowanie opisów zamówie dla potrzeb projektu, nadzorowanie i ocena procesu planowania i realizacji inwestycji z udziałem lokalnej społeczności, opracowywanie programu animacyjno-partycypacyjnego oraz regulaminu konkursu na mikrogranty, doradztwo/warsztaty dla mieszkańców zdegradowanych dzielnic Rybnika;

2013-2015   Pomysłodawca i koordynator projektu samorządu województwa śląskiego w partnerstwie z Miastem Żory i Powiatem Zawierciańskim, w ramach 7.4 PO KL pt. Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej (wartość ok. 1,5 mln zł);

2013-2015      Pomysłodawca i koordynator projektu subregionalnego, w ramach 5.4.2 PO KL Międzysektorowa współpraca, czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze (wartość ok. 400tyś zł), realizowany przez federację Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego w partnerstwie ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  (wypracowanie  zmian w prawie lokalnym w 8 samorządach);

2013-2014      Absolwent programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, kompleksowego programu wsparcia i rozwoju liderskiego, opartego o model przywództwa, realizowanego przez Fundację Szkoła Liderów;

2011       Inicjator i koordynator projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Strategia do sukcesu, w ramach 6.1.3  PO KL (wartość projektu ok. 5 mln zł), który był realizowany dla osób bezrobotnych;

Kilka filmików z mojej aktywności na moim kanale YouTube: