Aktywni Społecznie ASy

Aktywni Społecznie ASy

Featured Image

Centrum Organizacji Pozarządowych

1 lutego 2020 rozpoczęliśmy prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych. Oprócz zarządzania pomieszczeniami postawiliśmy sobie za główne zadanie zintegrowanie organizacji z terenu Czerwionki-Leszczyn. Nasz partner Stowarzyszenie Luxtorpeda kontynuować będzie wzmacnianie wolontariatu, poprzez poprowadzenie Centrum Wolontariatu oraz wsparcie Kół Wolontariatu.

Centrum Organizacji Pozarządowych

Zadanie polega na zróżnicowanym wsparciu członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz pozostałych aktywnych mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w realizacji różnego rodzaju inicjatyw lokalnych i projektów społecznych. Planowane są działania w zakresie aktywizacji, integracji oraz promocji i rozwoju organizacji obywatelskich, w tym fundacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów, działających w obszarze pożytku publicznego, m.in. poprzez doradztwo i spotkania integracyjne, mające na celu poprawę kompetencji i umiejętności działaczy społecznych oraz postaw obywatelskich mieszkańców. W ramach zadania wdrażane będą równocześnie działania w zakresie rozwoju wolontariatu we współpracy placówek edukacyjnych, instytucji publicznych i organizacji społecznych, poprzez aktywność młodych osób zrzeszonych w szkolnych kołach wolontariatu. W ramach zadania, realizatorzy udostępnią również mieszkańcom gminy przestrzeń infrastrukturalną, organizacyjną i inicjatywną, dzięki której nastąpi wzrost
zaangażowania i realizacji efektywnych rozwiązań w obszarze rozwoju struktur wolontariatu, przyczyniających się do wzrostu aktywności dzieci i młodzieży szkolnej oraz sektora pozarządowego.

Realizacja zadania dot. prowadzeniu Centrum Organizacji Pozarządowych w siedzibie I piętra budynku przy ul. 3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach, poprzez szereg działań obejmujących:

1) Prowadzenie i obsługę Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) m.in. poprzez:

 • funkcjonowanie biura w COP, w tym zapewnienie wsparcia organizacyjno-technicznego;
 • zapewnienie doradztwa ogólnego;
 • zarządzanie pomieszczeniami COP;
 • prowadzenie podstrony internetowej www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl;
 • prowadzenie bazy organizacji pozarządowych;

2) Rozwijanie Centrum Wolontariatu, m.in. poprzez:

 • stworzenie i prowadzenie gminnej bazy wolontariuszy;
 • wsparcie co najmniej 4 szkolnych Kół Wolontariackich i Centrum Wolontariatu;
 • zorganizowanie gminnego Dnia Wolontariusza;

3) Integrowanie środowiska NGO m.in. poprzez:

 • organizacja spotkań integrujących środowisko NGO z terenu gminy;
 • przeprowadzenie Kampanii promocyjnej 1% dla organizacji z gminy;
 • rozeznanie potrzeb szkoleniowych dla gminnych NGO;
 • Warsztaty/spotkania animacyjne dla NGO (np. w formule WordCafe) oraz pozostałych mieszkańców/społeczników/liderów lokalnych.